Cookies

Ändra samtycke för Cookies

Vi använder olika externa tjänster och cookies för att optimera ditt besök på blekingevaruformedling.se.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Marknadsföring via Google ADS
Via Google ADS datainsamling för anpassning av annonser samlar vi in information om dig som besökare.

Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.policies.google.com/technologies/partner-sites.
Personanpassad marknadsföring

Vi samlar in data via Google Analytics för att kunna skapa personanpassade annonser med hjälp av remarketing i Google Display Network.


Information till våra slutkunder

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt!

Personuppgiftsansvarig

Blekinge Varuförmedling, org.nr 610111-3345, är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på blekingevaruformedling.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ta fram offerter direkt till dig eller till återförsäljare och leverera rätt produkt till rätt adress samt hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-post, telefon och fysiska besök. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kommer vi inte att kunna leverera beställda produkter eller kunna hjälpa dig med de frågor som du har gällande produkten.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för den behandling som vi utgör för att kunna ta fram en offert till din återförsäljare, är intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter i samband med offertlämning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: kunduppgifter så som till exempel namn, efternamn, adress, e-post, adress, telefonnummer, bilder, ritningar på fastigheten eller andra liknande uppgifter som du har lämnat till vår återförsäljare eller direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress, garanti- och reklamationsärende, support och övervakning.

Dina personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig eller från någon av våra återförsäljare, dvs. det företag som du har köpt produkterna av.

Mottagare eller kategorier av mottagare

  • Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som t.ex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.
  • Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU/EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

  • Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
  • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler
  • Reklamationer/garantier – successivt men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
  • Kundsystem, statuslistor– successivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
  • Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@blekingevaruformedling.se eller via tel +46 (0)454-848 60.
Du behöver också besöka vår butik på Verkstadsvägen 1 i Asarum och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller liknande.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@blekingevaruformedling.se